Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu


Công văn 11/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình

22/06/2019BỘ XÂY DỰNG
----------------------
Số: 11/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Kiến trúc Việt
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 23/CV-KTV ngày 8/12/2010 của Công ty cổ phần Kiến trúc Việt về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo qui định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo làm căn cứ xác định chi phí đầu tư. Chi phí thiết kế xây dựng công trình hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Công việc thiết kế công trình xây dựng hội trường đa năng như nêu tại văn bản số 23/CV-KTV bao gồm thiết kế công trình chính, cổng, hàng rào và các hệ thống kỹ thuật thông tin, điều hòa… Chi phí thiết kế đã bao gồm 10% chi phí giám sát tác giả. Trường hợp áp dụng định mức chi phí thiết kế theo Quyết định số 957/QĐ-BXD không phù hợp thì lập dự toán chi phí theo hướng dẫn của Phụ lục Quyết định số 957/QĐ-BXD.
Công ty cổ phần Kiến trúc Việt căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).
 
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Văn Khánh